รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ธ.ค. 2561 08:24:00
หัวข้อข่าว
27 ธ.ค. 2561 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ CWT-W4
หลักทรัพย์
CWT
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 
4 (CWT-W4)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 27 ธ.ค. 2561
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 03 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 24 ม.ค. 2562
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 24 ม.ค. 2562
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 28 ธ.ค. 2561 ถึงวันที่ 24 ม.ค. 2562
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 09 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 23 ม.ค. 2562
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 25 ม.ค. 2562
สิทธิ
______________________________________________________________________