รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ธ.ค. 2561 20:25:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถามเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน
หลักทรัพย์
MORE
แหล่งข่าว
MORE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล         


เรื่อง                        : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
รายละเอียด                     :
DNA CS028/2561
                            24 ธันวาคม 2561

เรื่อง  ชี้แจงการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") ได้ขอให้บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) 
("บริษัท") ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด ("DRL")
สถานการณ์ดำเนินงานของบริษัท เสม็ด ยูทิลิตี้ส์ จำกัด และความคืบหน้าของธุรกิจอื่นใดนั้น
บริษัทขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้
1.การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด ("DRL")
ภายใต้การได้รับอนุมัติให้จำหน่ายหุ้นสามัญของ DRL ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 
บริษัท ดีเอ็นเอ เรฟโวลูชั่น จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน)) และบริษัท
บานาน่า กรุ๊ป จำกัด จะดำเนินการเข้าทำรายการโอนหุ้นสามัญของ DRL และชำระเงินค่าหุ้น
รวมทั้งชำระหนี้ที่ค้างชำระในวันที่ 25 ธันวาคม 2561

2.การดำเนินงานของบริษัท เสม็ด ยูทิลิตี้ส์ จำกัด
สำหรับโครงการวางระบบน้ำประปาเพื่อบริหารจัดการน้ำประปาบนเกาะเสม็ด 
เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองและเอกชน
เพื่อดำเนินการวางระบบประปารวมถึงท่อส่งน้ำลอดใต้ทะเลเพื่อให้บริการน้ำประปาบนเกาะเสม็ด
อยู่ระหว่างการรอการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการวางท่อส่งน้ำลอดใต้ทะเลในพื้นที่อุทยานเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะ
เสม็ด การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
รวมถึงการเตรียมความพร้อมของโครงการบำบัดน้ำเสียเพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ในไตรมาสที่ 2/2562

3.  การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 
ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทประกอบธุรกิจจำหน่ายระบบและอุปกรณ์ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ซึ่งบริษัทจะรับรู้รายได้จากการขาย และอนุมัติให้บริษัท พี เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท)
ดำเนินธุรกิจในการติดตั้งอุปกรณ์และระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะรับรู้รายได้บริการติดตั้ง
ซึ่งจะดำเนินการขายและติดตั้งอุปกรณ์และระบบประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้แก่ลูกค้าในกลุ่มต่างๆ เช่น
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล โรงสีข้าว เป็นต้น
โดยบริษัทจะประกอบธุรกิจในส่วนของการจำหน่ายอุปกรณ์และระบบด้วยตนเอง ซึ่งจะรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาสที่
 4/2561

อย่างไรก็ตาม บริษัทขอชี้แจงว่าตั้งแต่ในอดีตจนปัจจุบัน บริษัทยังคงมีธุรกิจอื่นๆ 
ที่อยู่ระหว่างทดสอบและรอการดำเนินการ แต่ด้วยการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน
ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนินธุรกิจอื่นๆ ได้อย่างเต็มที่ แต่ภายหลังจากบริษัทจำหน่ายหุ้นสามัญของ DRL
จะส่งผลให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสำหรับธุรกิจอื่นๆ ที่รอดำเนินการ
ไม่ว่าจะดำเนินการโดยบริษัทเอง หรือโดยบริษัทย่อยก็ตาม ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าประการใด
บริษัทจะชี้แจงในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล)
กรรมการ


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นายศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล )
                  กรรมการ
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้