รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ธ.ค. 2561 17:30:00
หัวข้อข่าว
การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการร่วม
หลักทรัพย์
MFC
แหล่งข่าว
MFC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 12/2561
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 และครั้งที่ 12-1/2561 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งนาย
ลิม ชอง บุน เดนนิส (Mr. LIM CHONG BOON DENNIS) ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ร่วมกับ
นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ
และกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างกรรมการผู้จัดการทั้ง 2 รายข้างต้น ดังต่อไปนี้:
1.  นางสาวประภา ปูรณโชติ รับผิดชอบดูแลสายงานการตลาดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2.  นาย ลิม ชอง บุน เดนนิส รับผิดชอบดูแลสายงานอื่นทั้งหมดนอกเหนือจากสายงานการตลาดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าการแต่งตั้งตามมติดังกล่าว ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่นาย ลิม ชอง บุน เดนนิส 
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยแล้ว
อนึ่ง ขณะนี้บริษัทอยู่ในระหว่างการยื่นขอรับความเห็นชอบการเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการของนาย ลิม 
ชอง บุน เดนนิส ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้