รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ธ.ค. 2561 17:14:00
หัวข้อข่าว
วันหยุดประจำปี 2562
หลักทรัพย์
CPN
แหล่งข่าว
CPN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ 51/2561/072
วันที่ 24 ธันวาคม 2561
เรื่อง  วันหยุดประจำปี 2562
เรียน  กรรมการผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งวันหยุดประจำปี 2562 ของบริษัท ดังนี้
1.  วันอังคารที่   1  มกราคม    วันขึ้นปีใหม่
2.  วันอังคารที่  19  กุมภาพันธ์    วันมาฆบูชา
3.  วันจันทร์ที่   8  เมษายน    ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
        มหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
4.  วันจันทร์ที่  15  เมษายน       ชดเชยวันสงกรานต์
5.  วันอังคารที่  16  เมษายน       ชดเชยวันสงกรานต์
6.  วันพุธที่     1  พฤษภาคม       วันแรงงานแห่งชาติ
7.  วันจันทร์ที่  20  พฤษภาคม    ชดเชยวันวิสาขบูชา
8.  วันจันทร์ที่  29  กรกฎาคม      ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
          มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
9.  วันจันทร์ที่  12  สิงหาคม       วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
          พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
          มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
10.  วันจันทร์ที่  14  ตุลาคม      ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
          มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
11.  วันพุธที่    23  ตุลาคม       วันปิยมหาราช
12.  วันพฤหัสบดีที่   5  ธันวาคม       วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ
  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
13.  วันอังคารที่  31  ธันวาคม      วันสิ้นปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
   -อัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม-
  (นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม)
  เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้