รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ธ.ค. 2561 13:58:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ แจ้ง DNA อาจเข้าข่าย Cash Company ภายหลังการจำหน่ายหุ้น DRL
หลักทรัพย์
MORE
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) (DNA)
คำอธิบายรายการ                   :
ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) (DNA) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 
2561 มีมติอนุมัติให้จำหน่ายหุ้นของบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด (DRL) มูลค่า 168 ล้านบาท
โดยภายหลังการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวอาจเป็นผลให้ DNA
เข้าข่ายเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสั้น
(Cash Company)
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนโปรดศึกษาข้อมูล 
และติดตามคำชี้แจงของบริษัทเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนอย่างระมัดระวัง
พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการดำเนินธุรกิจของ DNA ต่อไป
______________________________________________________________________