รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ธ.ค. 2561 08:24:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2561
หลักทรัพย์
CPL
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ช ทวี(listed)
โดย นาย มารัตน์ แซ่ลิ้ม
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 21/12/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 5.344% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.462% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ซีพีแอล กรุ๊ป(listed)
โดย Mr CHEN JU JU
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 18/12/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 6.77% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 6.77% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. มาสเตอร์ แอด(listed)
โดย นาย นเรศ งามอภิชน
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 20/12/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.369% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.263% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________