รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ธ.ค. 2561 17:45:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการและเพิ่มเติมกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท (แก้ไข)
หลักทรัพย์
COMAN
แหล่งข่าว
COMAN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่า 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 10:30 น. ณ
ห้องประชุมบริษัท สำนักงานเลขที่ 252/118 ชั้น 23
ห้องอี-เอฟ อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
คณะกรรมการได้มีมติเป็นเอกฉันท์เปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการ ดังนี้
1.  แต่งตั้งให้ ดร. ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล เป็นประธานกรรมการบริษัท
2.  แต่งตั้งให้ นายเฉลิมพล ตู้จินดา เป็นกรรมการแทน นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ กรรมการที่ลาออก
3.  แต่งตั้งกรรมการชุดย่อย ดังนี้
3.1.  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
นางดลฤดี   พรพิพัฒน์  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
นายสุพจน์   แก้วมณี    กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
นายเฉลิมพล   ตู้จินดา    กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3.2.  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย
นายสุพจน์   แก้วมณี    ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
นางดลฤดี   พรพิพัฒน์  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายสมบูรณ์   ศุขีวิริยะ    กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4.  เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทดังนี้ จากเดิม "นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ และ 
นายกันชนะพล เกิร์ท มาเซลล์ ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอลเลอ ลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษัท" เปลี่ยนเป็น "นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ นายกันชนะพล เกิร์ท มาเซลล์ ซีเรียล
วัน คอมเพอร์นอลเลอ นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษัท" โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้