รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ธ.ค. 2561 17:02:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ B-WORK
หลักทรัพย์
B-WORK
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ B-WORK
ชื่อบริษัท                      : 
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 10.00
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 9.8157
วันที่มีผล                      : 26 ธ.ค. 2561
หมายเหตุ                      :
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์
______________________________________________________________________