รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ธ.ค. 2561 08:19:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการและเพิ่มเติมกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
หลักทรัพย์
COMAN
แหล่งข่าว
COMAN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่า 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 10:30 น. ณ
ห้องประชุมบริษัท สำนักงานเลขที่ 252/118 ชั้น 23 ห้องอี-เอฟ อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร2 ถนนรัชดาภิเษก
 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
คณะกรรมการได้มีมติเป็นเอกฉันท์เปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการ ดังนี้
ดร. ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล
  จากตำแหน่งเดิม  ประธานกรรมการตรวจสอบ/
    กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
    กรรมการอิสระ
ดำรงตำแหน่งใหม่  ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ
  จากตำแหน่งเดิม  กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  ดำรงตำแหน่งใหม่  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายเฉลิมพล ตู้จินดา
  จากตำแหน่งเดิม  -
  ดำรงตำแหน่งใหม่  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

อีกทั้งคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้กำหนดอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทจากเดิม 
"นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ และ นายกันชนะพล เกิร์ท มาเซลล์ ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอลเลอ ลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษัท" เปลี่ยนเป็น "นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ นายกันชนะพล เกิร์ท มาเซลล์ ซีเรียล
วัน คอมเพอร์นอลเลอ นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษัท" โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้