รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 ธ.ค. 2561 08:10:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ NINE เริ่มซื้อขายวันที่ 24 ธันวาคม 2561
หลักทรัพย์
NINE
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด 
(มหาชน) (NINE)
ทุนเดิม (บาท)                    : 170,049,286.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 170,049,286
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 195,500,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 365,549,286.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 365,549,286
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรให้                     : บุคคลเฉพาะเจาะจง 2 ราย ได้แก่ 1. Silom Road Limited 
จำนวน 175,950,000 หุ้น และ 2. นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร จำนวน 19,550,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 1.40
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : 28 พ.ย. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 24 ธ.ค. 2561
หมายเหตุ                      :
บุคคลเฉพาะเจาะจงให้คำรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าจะไม่นำหุ้นจำนวน 195,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 
ของหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ออกจำหน่ายเป็นระยะเวลา 1 ปี
นับแต่วันที่หุ้นเพิ่มทุนเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน
ผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้รับการผ่อนผันให้ทยอยขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25
ของจำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และเมื่อครบกำหนด 1 ปี
สามารถขายส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด
______________________________________________________________________