รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ธ.ค. 2561 18:10:00
หัวข้อข่าว
แจ้งแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
หลักทรัพย์
COMAN
แหล่งข่าว
COMAN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                    บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 2561 เวลา
10:30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท สำนักงานเลขที่ 252/118 ชั้น 23 ห้องอี-เอฟ อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร2
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งนายเฉลิมพล ตู้จินดา ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก 
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้