รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ธ.ค. 2561 18:10:00
หัวข้อข่าว
SET News :อีกก้าวของตลาดทุนไทยสู่ Digital Exchange ด้วยระบบส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน QR Code เริ่ม ก.พ. 2562
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                                        
ฉบับที่ 109/2561
                                               20 
ธันวาคม 2561

อีกก้าวของตลาดทุนไทยสู่ Digital Exchange ด้วยระบบส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน QR Code เริ่ม ก.พ.
 2562

ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ 
พัฒนาระบบเพื่อให้ บจ. ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งในรูปแบบ QR Code และ URL เริ่มกุมภาพันธ์ 2562 เพิ่มประสิทธิภาพ
อำนวยความสะดวกผู้ลงทุนเข้าถึงข้อมูล บจ. ได้สะดวกรวดเร็ว พร้อมลดต้นทุนของ บจ. และลดการใช้ทรัพยากร
เพื่อความยั่งยืนในระยะยาว

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ 
มุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและการบริการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในการพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน "To Make the Capital Market "Work" for Everyone"
ล่าสุดจากการที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เพิ่มช่องทางให้บริษัทมหาชนจำกัด
สามารถส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จึงได้พัฒนาระบบกลางให้บริการบริษัทจดทะเบียนนำส่งข้อมูลผ่าน QR Code และ URL
ให้ผู้ถือหุ้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
โดยระบบจะพร้อมให้บริการกุมภาพันธ์ 2562
ซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับที่บริษัทจดทะเบียนเตรียมการเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

"ความร่วมมือดังกล่าว 
นอกจากจะช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างสะดวก ผ่าน
สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ทุกเวลาแล้ว
ยังเป็นการลดต้นทุนในการจัดส่งเอกสารของบริษัทจดทะเบียนได้กว่าปีละ 100 ล้านบาท
และยังช่วยลดการใช้กระดาษเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย" นายภากรกล่าว

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ 
มีนโยบายหลักในการให้บริการแก่ภาคธุรกิจและประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ
โดยมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวก สอดรับตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล
โดยในส่วนของบริษัทมหาชนจำกัด กรมฯ ได้เพิ่มช่องทางการนำส่งเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่ออำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจ ทำให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประกอบธุรกิจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ความสำเร็จดังกล่าวข้างต้น เกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
กับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้แก่บริษัทมหาชนจำกัด
และจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาตลาดทุนของไทยให้มีความเข้มแข็งในระยะยาว
และช่วยผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น"

นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เปิดเผยว่า ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ขอขอบคุณกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ให้ความร่วมมือกับสมาคมฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด
และเป็นที่ทราบกันดีว่าจำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนมีจำนวนประมาณ 4.5-5 ล้านราย ดังนั้น
การดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นถือว่าเป็นภาระสำหรับบริษัทจดทะเบียนและเป็นต้นทุนของเศรษฐกิจโดยรวม
การที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนสามารถส่งรายงานประจำปี
ในรูปแบบ QR Code ได้
ถือว่าเป็นเรื่องที่ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับบริษัทจดทะเบียนและผู้ถือหุ้น
อีกทั้งเป็นการขับเคลื่อนตลาดทุนไทยให้ก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่ง

                 "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________