รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ธ.ค. 2561 09:02:00
หัวข้อข่าว
SEC News : ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้น DNA ไปใช้สิทธิออกเสียงกรณีการขายหุ้นของบริษัทย่อย
หลักทรัพย์
MORE
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
         
ฉบับที่ 166/2561     วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้น DNA ไปใช้สิทธิออกเสียงกรณีการขายหุ้นของบริษัทย่อย

ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้นบริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) (DNA) 
ศึกษาข้อมูลและไปใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561
ในวาระที่จะเสนอให้ขายหุ้นทั้งหมดของ บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด (DRL)
ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าไม่เหมาะสมและผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติ

เนื่องจาก DNA จะขออนุมัติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เพื่อขออนุมัติขายหุ้น 
DRL ทั้งหมดที่ DNA ถือผ่านบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง ในราคา 168 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท บานาน่า กรุ๊ป
จำกัด (Banana) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
เพื่อนำเงินไปชำระหนี้สถาบันการเงิน และลงทุนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
โดยการขายหุ้นดังกล่าวเป็นรายการจำหน่ายสินทรัพย์ขนาดใหญ่จึงต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของ DNA เห็นว่า ราคาขายหุ้น DRL เหมาะสม และทำให้ DNA 
ได้รับประโยชน์เนื่องจากเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชีของ DRL
และเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวสมเหตุสมผล เนื่องจากธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์เสริมของ
DRL มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ไม่สูงเมื่อเทียบกับตลาดรวมของกลุ่มธุรกิจประเภทนี้ ประกอบกับ DRL
ไม่มีเงินทุนในการขยายกิจการที่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจสื่อสาร
และไม่สามารถขยายส่วนแบ่งทางการตลาดได้ ซึ่งค่าขายหุ้นจาก Banana
จะเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาชำระหนี้สินคงค้างของกลุ่มกิจการของ DNA และลงทุนในโครงการอื่นได้

อย่างไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เห็นว่า ผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติรายการดังกล่าว แม้ว่า IFA 
เห็นว่า ราคาขายหุ้น DRL จะเหมาะสม แต่การเข้าทำรายการดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล
เพราะจำนวนเงินที่ได้จากการขายคิดเป็นเพียงประมาณร้อยละ 6.7 ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ DNA ณ
ปัจจุบัน และ DRL เป็นธุรกิจค้าปลีกที่เป็นรายได้หลักมีโอกาสสร้างผลกำไรให้กับ DNA และเป็นธุรกิจที่
DNA มีความชำนาญ รวมถึงหลักทรัพย์ค้ำประกันกับสถาบันการเงินที่จะได้รับการปลดภาระหลัง DNA
ชำระคืนหนี้ก็ไม่ได้เป็นสินทรัพย์เพื่อการประกอบธุรกิจ DNA
จึงควรพิจารณาแนวทางอื่นหรือใช้เครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ
เพื่อแก้ปัญหาและยังสามารถรักษาธุรกิจหลักของบริษัทไว้ได้ นอกจากนี้
ธุรกิจใหม่ของบริษัทยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงการหรือขั้นตอนการเจรจาการลงทุน
จึงมีความเสี่ยงที่โครงการหรือการลงทุนต่าง ๆ จะไม่เป็นไปตามแผนงานที่ DNA คาดการณ์ไว้ ดังนั้น
ผู้ถือหุ้นจึงไม่ควรอนุมัติการเข้าทำรายการขายหุ้น DRL ตามที่คณะกรรมการ DNA เสนอ

ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลโดยละเอียดและใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการรักษาประโยชน์ของตนเอง 
พร้อมซักถามผู้บริหาร DNA ถึงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนในการประกอบการตัดสินใจด้วย

อนึ่ง รายการดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
_______________________________
______________________________________________________________________