รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ธ.ค. 2561 08:29:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ถือหุ้น DNA ศึกษาข้อมูลกรณี IFA เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติจำหน่ายหุ้นบริษัท ดีเอ็นเอ รีเทล ลิ้งค์ จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้หลัก
หลักทรัพย์
mai
แหล่งข่าว
mai
ไม่พบข้อมูล
ข้อสงวนสิทธิ์
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำและเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้