รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ธ.ค. 2561 20:48:00
หัวข้อข่าว
การจัดตั้งบริษัท Polymer Marketing Myanmar Company Limited
หลักทรัพย์
PTTGC
แหล่งข่าว
PTTGC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ FNA 16- 043 / 2561
               18 ธันวาคม 2561

เรื่อง  การจัดตั้งบริษัท Polymer Marketing Myanmar Company Limited
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ 
มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ("PTTPM") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งบริษัท Polymer Marketing
Myanmar Company Limited ("PM Myanmar") ซึ่งเป็นการลงทุนโดย PTTPM ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และ
มีทุนจดทะเบียนเป็นเงิน 5,000,000 เหรียญสหรัฐฯ
  PTTPM ได้ดำเนินการขออนุมัติดำเนินธุรกิจของ PM Myanmar 
โดยได้รับใบรับรอง/ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ PTTPM
ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท PM Myanmar แล้วเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561
และดำเนินการชำระค่าหุ้นครั้งแรก ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 จำนวน 2,500,000 เหรียญสหรัฐฯ
โดยในส่วนที่เหลือจะเรียกชำระตามแผนการใช้เงินในอนาคต ทั้งนี้การจัดตั้งบริษัท PM Myanmar
มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการค้าขายสำหรับการนำเข้า-ส่งออก
และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
  ทั้งนี้รายการดังกล่าวเป็นรายงานตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียน ที่บริษัทจดทะเบียนมีการเข้าลงทุนในบริษัท 
โดยสัดส่วนของการลงทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทที่เข้าลงทุน

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  
  ขอแสดงความนับถือ


(นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง)  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้