รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ธ.ค. 2561 17:52:00
หัวข้อข่าว
การขายเงินลงทุนหุ้นสามัญ
หลักทรัพย์
TNL
แหล่งข่าว
TNL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

ที่ ทห. 050/2561
วันที่ 18 ธันวาคม 2561

เรื่อง  การขายเงินลงทุนหุ้นสามัญ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 
ได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติขายหุ้นสามัญ บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จํากัด
("WASEDA") จำนวน 4,464 หุ้น ในราคาหุ้นละ 320 บาท (ราคาตามบัญชี ณ 31 ตุลาคม 2561 ราคาหุ้นละ 319.45 
บาท) เป็นจำนวนเงิน 1,428,480 บาท ให้กับ นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ   : ภายในเดือนธันวาคม 2561
(2) คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
ผู้ขาย       : บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
ผู้ซื้อ       : นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
(3) รายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
และลักษณะความสัมพันธ์   : ผู้ซื้อเป็นบิดาของ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการบริษัท
(4) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ   : ขายหุ้นสามัญ "WASEDA" จำนวน 4,464 หุ้น ในราคาหุ้นละ
 320 บาท ให้กับ นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยว
 โยงกันของบริษัทฯ
(5) วัตถุประสงค์ของการทำรายการ     :   ขายหุ้นบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจหลัก และบริหาร
 ผลตอบแทนจากการลงทุน
(6) รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่จำหน่ายไป
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์     : บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
ประเภทธุรกิจ        : สถาบันการศึกษา


ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว   : 20,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้นก่อนจำหน่ายไป     : จำนวน 14,286 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.143%
สัดส่วนการถือหุ้นหลังจำหน่ายไป   : จำนวน  9,822 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.911%
มูลค่ารวมของรายการ     : 1,428,480 บาท
(7) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ประเภทรายการ     : รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
ขนาดรายการ   : 1,428,480 บาท
เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือ มากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA
แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ 0.03% ของ NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ประมาณ 1.11
ล้านบาท และ 3% ของ NTA ประมาณ 110.96 ล้านบาท
ดังนั้นขนาดของรายการข้างต้น จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(8) การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
   ขนาดรายการ     : ไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มี
       นัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียน
(9) กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม    : นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
(10) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท   :
 เห็นควรอนุมัติการขายหุ้นสามัญบางส่วนของ บริษัท วาเซดะ เอ็ดดูเคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน
4,464 หุ้น ในราคาหุ้นละ 320 บาท เป็นจำนวนเงิน 1,428,480 บาท ให้กับ นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา 
ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวกันโยงกันของบริษัทฯ เนื่องจากผู้ซื้อมีความประสงค์จะนำหุ้นดังกล่าวไปบริจาค
อีกทั้งราคาขายมีความสมเหตุสมผล  
(11) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท 
    : - ไม่มี -


จึงเรียนมาเพื่อทราบขอแสดงความนับถือ


???????..?????
(นางสาวดุษฎี   สุนทรธำรง)
ประธานกรรมการบริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้