รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ธ.ค. 2561 18:01:00
หัวข้อข่าว
สละสิทธิลงทุนเพิ่มในบริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด
หลักทรัพย์
ICC
แหล่งข่าว
ICC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการที่เกี่ยวโยงกัน                 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ในการประชุมกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 8/2561  เมื่อวันที่  14  ธันวาคม  2561  ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ
สละสิทธิหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท ช้อป โกลบอล  (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 1,365,000 หุ้น ราคาซื้อหุ้นละ
22.- บาท เป็นเงิน 30,030,000.- บาท ให้กับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด  (มหาชน)
ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกัน
______________________________________________________________________

รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ในการประชุมกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 8/2561  เมื่อวันที่  14  ธันวาคม  2561  ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ
สละสิทธิหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท ช้อป โกลบอล  (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 1,365,000 หุ้น ราคาซื้อหุ้นละ
22.- บาท เป็นเงิน 30,030,000.- บาท ให้กับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด  (มหาชน)
ซึ่งเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกัน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้