รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ธ.ค. 2561 17:17:00
หัวข้อข่าว
แจ้งแต่งตั้งกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
หลักทรัพย์
CIMBT
แหล่งข่าว
CIMBT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ ซีไอเอ็มบีไทย. สกญ. 319/2561

วันที่ 14 ธันวาคม 2561

เรื่อง  แจ้งแต่งตั้งกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 
29 ตุลาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง นายรอม หิรัญพฤกษ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการอิสระ แทน นายประเวช
องอาจสิทธิกุล ซึ่งลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

บัดนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง นายรอม หิรัญพฤกษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ / 
กรรมการอิสระ ของธนาคารแล้ว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

ต่อมาคณะกรรมการธนาคารในการประชุม ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง   
นายรอม หิรัญพฤกษ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ แทน นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช ที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่
  14 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                 ขอแสดงความนับถือ              (นายเศรษฐจักร  ลียากาศ)
                                  เลขานุการบริษัท
งานเลขานุการบริษัท
สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
โทรศัพท์ 0-2638-8274 และ 0-2638-8287
F24-1
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 
ได้มีมติดังต่อไปนี้
  ?  แต่งตั้ง / ต่อวาระ
    ?  ประธานกรรมการตรวจสอบ    ?  กรรมการตรวจสอบ
    คือ   (1)  นายรอม หิรัญพฤกษ์  
.
โดยการแต่งตั้ง / ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่  14 ธันวาคม 2561          

  ?  กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลง -

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:      
1.   ประธานกรรมการตรวจสอบ  นายมาริษ สมารัมภ์   วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ  6  เดือน
2.  กรรมการตรวจสอบ  นายชาญมนู สุมาวงศ์  วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ  6  เดือน
3.  กรรมการตรวจสอบ  นายรอม หิรัญพฤกษ์  วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ  6  เดือน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  นางสาวสิริพร   สนั่นไพเราะ
  นายเศรษฐจักร   ลียากาศ

  พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 
มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
  
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1.  ช่วยคณะกรรมการธนาคารในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายทั้งในด้านบัญชี หลักปฏิบัติในการรายงานต่างๆ 
และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบต้องสอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
และหลักปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการเพื่อพิจารณาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่
โดยคำนึงถึงข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
รวมทั้งข้อกำหนดสำหรับบริษัทจดทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

- 1 -
2.  สอบทานประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของด้านตรวจสอบภายใน
3.  เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภายนอกที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ้น 
รวมทั้งสอบทานประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภายนอก
4.  สอบทานประสิทธิผลของงานกำกับการปฏิบัติงานรวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามข้อกำหนดของทางการที่เกี่ยวข้อง
5.  สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลของทางการตรวจพบ 
และดูแลให้มีการดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมและรวดเร็วจากฝ่ายจัดการ
6.  สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการของกิจการภายในกลุ่มธน
าคารซีไอเอ็มบีไทย
7.  สอบทานรายการที่ทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดซึ่งเสนอโดยฝ่ายจัดการ 
อันอาจเกิดขึ้นภายในกลุ่มธนาคาร ก่อนนำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบเป็นระยะๆ
8.  รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขหรือการปรับปรุงประเด็นต่างๆ 
หากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วว่าอาจมีรายการที่มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
มีการทุจริต การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบปกติ จุดอ่อนสำคัญด้านการควบคุมภายใน
หรือการฝ่าฝืนข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
หากคณะกรรมการธนาคารหรือฝ่ายจัดการไม่ได้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสมภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบพิ
จารณากำหนด
กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งคนใดต้องรายงานรายการดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
ย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9.  จัดทำรายงานการปฏิบัติงานด้านต่างๆของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของธนาคาร 
โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนาม
รายงานนี้จะต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
10.  กำหนดขอบเขต บทบาท 
และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญภายนอกในการให้บริการคำปรึกษาแก่คณะกรรมการตรวจสอบหรือการแต่งตั้
งฝ่ายบริหารเพื่อทำหน้าที่ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ (หากมี) เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้ง
11.  อนุมัติ ปรับปรุงแก้ไขและทบทวนนโยบายภายในของธนาคารที่เกี่ยวกับการกำกับการปฏิบัติงาน 
ที่หน่วยงานกำกับดูแลไม่ได้กำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร
12.  อนุมัติรายงานการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำปี (Annual Compliance Report) 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด
13.  อนุมัติกฎบัตรของด้านตรวจสอบภายในและหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
14.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
15.  ปฏิบัติภารกิจอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
- 2 -
บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้
1.  กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2.  ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดลงชื่อ ??????????????????? กรรมการ
(นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์)ลงชื่อ ???????????????????กรรมการ
                  (นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ)
      - 3 -
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้