รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
14 ธ.ค. 2561 08:04:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ต.ค. 2561
หลักทรัพย์
CITY
แหล่งข่าว
CITY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Quarter 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ต.ค. 2561
หมายเหตุ                      :

14 ธันวาคม 2561
เรื่อง  ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1ปี 2561/2562
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอชี้แจงเกี่ยวกับรายได้และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ("กลุ่มบริษัท") สำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ
 20 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ในไตรมาส 1 ปี 2561/2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 105.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 1 ปี 
2560/2561 ซึ่งมีรายได้รวมเท่ากับ 95.54 ล้านบาท เป็นจำนวน 10.12 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 10.59
โดยการเพิ่มขึ้นของรายได้เป็นผลมาจากปริมาณการขายที่เพิ่ม
เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้ปรับลดสัดส่วนอัตรากำไรขั้นต้นลง
เพื่อเพิ่มยอดขายและรักษาความสามารถในการแข่งขันในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
การที่ปริมาณการขายเพิ่มขึ้นได้ส่งผลให้ต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องปรับตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วย 
ประกอบกับการลดสัดส่วนอัตรากำไรขั้นต้นเพื่อเพิ่มยอดขาย
ทำให้กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก
นอกจากนั้นการที่สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนได้สิ้นสุดลง
ก็มีส่วนทำให้ภาษีเงินได้นิติบุคคลปรับตัวเพิ่มขึ้น และส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิด้วยเช่นกัน
โดยกำไรสุทธิปรับลดลงจาก 16.61 ล้านบาท ในไตรมาส 1 ปี 2560/2561 เหลือ 2.52 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี
2561/2562 หรือปรับลดลง 14.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.83
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบขอแสดงความนับถือ(นางบุญทิพย์ ช้างนิล)
กรรมการผู้จัดการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้