รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 ธ.ค. 2561 09:11:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C และคง SP หลักทรัพย์ NMG
หลักทรัพย์
NMG
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย C                 

ชื่อย่อหุ้น                      
 - บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (NMG)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : C
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 14 ธ.ค. 2561
เหตุผล                       :
 - ส่วนของผู้ถือหุ้น < 50% ของทุนชำระแล้ว
   สำหรับงบการเงิน ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
หมายเหตุ                      :
หลักทรัพย์ของ NMG ถูกขึ้นเครื่องหมาย C เนื่องจากนำส่งงบการเงินไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
2561 และมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว
อย่างไรก็ตาม ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของ NMG ต่อไป เนื่องจาก NMG 
ยังไม่ได้นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 3 ปี 2561
______________________________________________________________________