รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ธ.ค. 2561 17:41:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งที่ว่างลง ตลอดจนการชะลอลงนามสัญญาร่วมทุน และสัญญา Build, Operate and Transfer Agreement และ Land Lease Agreement โครงการเมาะลำไย
หลักทรัพย์
TTW
แหล่งข่าว
TTW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

แจ้งมติแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 
ตลอดจนการชะลอลงนามสัญญาร่วมทุน และสัญญา Build, Operate and Transfer Agreement และ Land Lease
Agreement โครงการเมาะลำไย
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้