รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ธ.ค. 2561 17:27:00
หัวข้อข่าว
การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น
หลักทรัพย์
DV8
แหล่งข่าว
DV8
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
             บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่า 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บมจ. ดีมีเตอร์
คอร์ปอเรชั่น จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
และรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาและเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรร
มการ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่ บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น
กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.demetercorporation.com ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม
2561 - 15 มกราคม 2562
     อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2562 ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.demetercorporation.com ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม -
10 เมษายน 2562
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้