รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ธ.ค. 2561 08:38:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ PDI เริ่มซื้อขายวันที่ 12 ธันวาคม 2561
หลักทรัพย์
PDI
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (PDI)
ทุนเดิม (บาท)                    : 2,260,000,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 226,000,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 100
ทุนใหม่ (บาท)                    : 2,260,001,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 226,000,100
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 10.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (PDI-W1) จำนวน 100 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 33.00
วันใช้สิทธิ                      : 15 พ.ย. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 12 ธ.ค. 2561
______________________________________________________________________