รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ธ.ค. 2561 19:05:00
หัวข้อข่าว
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2561
หลักทรัพย์
ABFTH
แหล่งข่าว
ABFTH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน          

เรื่อง                        : รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2561
ชื่อ                         : กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ (ABFTH)
ข้อมูล ณ วันที่                    : 07 ธ.ค. 2561
มูลค่าหน่วย (บาทต่อหน่วย)                : 1,231.1582
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)                : 9,696,044,253.24
จำนวนหน่วย (หน่วย)                  : 7,875,547.0000
ราคาขายหน่วย                    : 1,233.6206
ราคารับซื้อคืนหน่วย                  : 1,228.6959
ลงลายมือชื่อ ___________________________
     ( นางสาวชนาทิพย์ รุ่งคุณานนท์ )

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
หมายเหตุ                      :
ราคาขาย และรับซื้อคืนเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้