รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ธ.ค. 2561 19:02:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2561 (เพิ่มเติมตามที่ตลาดหลักทรัพย์สอบถาม)
หลักทรัพย์
EIC
แหล่งข่าว
EIC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

 EIC-AD038/2561
              วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2561 (เพิ่มเติมตามที่ตลาดหลักทรัพย์สอบถาม)
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย  :  สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด 
(มหาชน)
ตามที่ บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดการประชุมคณะกรรมการของบริษัท 
ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมได้พิจารณาและอนุมัติในเรื่องสำคัญ
ดังต่อไปนี้
  บริษัท ฟู้ดโฮลดิ้ง จำกัด ("Food Holding") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 9,997 
หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ Food Holding)
จะเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของ บริษัท เบค ชีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด ("เบค ชีส ทาร์ต") ขำนวน 1,000
หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
เบค ชีส ทาร์ต จากผู้ถือหุ้นเดิมของ เบค ชีส ทาร์ต ได้แก่ นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ นายเริงฤทธิ์ แมคอินทอช
และ ออโรร่า โพลารี่ส์ แอสเสทส์ ลิมิเต็ด (Aurora Polaries Assets Limited) (รวมเรียกว่า "ผู้ขาย")
โดยมีราคาซื้อขายหุ้นละ350,000 บาท รวมมูลค่าในการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดจากผู้ขาย 350,000,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.  Food Holding จะเข้าซื้อหุ้นสามัญจาก นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ จำนวน 490 หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 
1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ เบค ชีส ทาร์ต
โดยมีราคาซื้อขายหุ้นละ350,000 บาท คิดเป็นมูลค่าในการเข้าซื้อหุ้น 171,500,000 บาท
2.  Food Holding จะเข้าซื้อหุ้นสามัญจาก นายเริงฤทธิ์ แมคอินทอช จำนวน 20 หุ้น 
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ เบค ชีส
ทาร์ต โดยมีราคาซื้อขายหุ้นละ 350,000 บาท คิดเป็นมูลค่าในการเข้าซื้อหุ้น 7,000,000 บาท
3.  Food Holding จะเข้าซื้อหุ้นสามัญจาก ออโรร่า โพลารี่ส์ แอสเสทส์ ลิมิเต็ด (Aurora Polaries Assets 
Limited) จำนวน 490 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ เบค ชีส ทาร์ต โดยมีราคาซื้อขายหุ้นละ 350,000 บาท
คิดเป็นมูลค่าในการเข้าซื้อหุ้น 171,500,000 บาท
การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน 
โดยเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547
และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
("ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน") ซึ่งคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 45.53
ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นรายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า
แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน
ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัทที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอ
นุญาต สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 
เดือน ก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำธุรกรรม
เนื่องจากขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 
ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทที่ 2 ของประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นบริษัทแม่ของ Food Holding
จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ตามบัญชี (1) ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
และส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นต้องมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (2) 1, 2, 3, 5,7 และ 8
ท้ายประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
อย่างไรก็ตาม การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวข้างต้น ไม่ใช่การเข้าทำรายการระหว่างบริษัท 
กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ดังนั้น จึงไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546
รายละเอียดสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
  
ขอแสดงความนับถือ

___________________________
(นายกุศล สังขนันท์)
กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้