รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ธ.ค. 2561 18:33:54
หัวข้อข่าว
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 07 ธันวาคม 2561
หลักทรัพย์
TGOLDETF
แหล่งข่าว
TGOLDETF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน          

เรื่อง                        : รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ชื่อ                         : กองทุนเปิดธนชาตอีทีเอฟทองคำแท่ง (TGOLDETF)
ข้อมูล ณ วันที่                    : 07 ธ.ค. 2561
มูลค่าหน่วย (บาทต่อหน่วย)                : 3.7917
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)                : 153,601,722.94
จำนวนหน่วย (หน่วย)                  : 40,509,000.0000
ราคาขายหน่วย                    : 3.7918
ราคารับซื้อคืนหน่วย                  : 3.7876
ลงลายมือชื่อ ___________________________
(นายสมบัติ ลาภพิเชฐ)
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้