รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ธ.ค. 2561 18:29:32
หัวข้อข่าว
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน 07/12/2561
หลักทรัพย์
TH100
แหล่งข่าว
TH100
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน          

เรื่อง                        : รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน
ชื่อ                         : กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET100 ETF (TH100)
ข้อมูล ณ วันที่                    : 07 ธ.ค. 2561
มูลค่าหน่วย (บาทต่อหน่วย)                : 4.8295
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)                : 4,829,497.67
จำนวนหน่วย (หน่วย)                  : 1,000,000.0000
ลงลายมือชื่อ ___________________________
(นางวรางคณา ศิริโชติวณิชย์)


ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้