รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ธ.ค. 2561 18:10:00
หัวข้อข่าว
ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : SAWA28C1812A
หลักทรัพย์
SAWA28C1812A
แหล่งข่าว
MACQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ            

เรื่อง                        : ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ
ชื่อย่อ DW                      : SAWA28C1812A
ชื่อเต็ม DW                     : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท 
ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด
ซื้อขายสุดท้ายเดือนธันวาคม 2561 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A
สินทรัพย์อ้างอิง                    : SAWAD
จำนวน DW ที่ยื่นคำขอจดทะเบียน (หน่วย)          : 115,000,000
วันซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์           : 10 ก.ค. 2561
วันซื้อขายสุดท้ายในตลาดหลักทรัพย์            : 07 ธ.ค. 2561
วันครบกำหนดอายุ                   : 13 ธ.ค. 2561
ข้อมูล ณ วันที่                    : 07 ธ.ค. 2561
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 50.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 1.00716
อัตราการใช้สิทธิ (DW : สินทรัพย์อ้างอิง)         : 13.90 : 1
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.07194
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 36.00
สถานะของ DW ณ วันซื้อขายสุดท้าย            : In The Money
ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ (บาท)              : 0.00

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายนพดล ดวงทิพย์เนตร
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้