รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ธ.ค. 2561 18:02:00
หัวข้อข่าว
ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ : TRUE28C1812A
หลักทรัพย์
TRUE28C1812A
แหล่งข่าว
MACQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ            

เรื่อง                        : ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ
ชื่อย่อ DW                      : TRUE28C1812A
ชื่อเต็ม DW                     : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ทรู 
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด
ซื้อขายสุดท้ายเดือนธันวาคม 2561 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A
สินทรัพย์อ้างอิง                    : TRUE
จำนวน DW ที่ยื่นคำขอจดทะเบียน (หน่วย)          : 140,000,000
วันซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์           : 29 มิ.ย. 2561
วันซื้อขายสุดท้ายในตลาดหลักทรัพย์            : 07 ธ.ค. 2561
วันครบกำหนดอายุ                   : 13 ธ.ค. 2561
ข้อมูล ณ วันที่                    : 07 ธ.ค. 2561
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 5.95
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : สินทรัพย์อ้างอิง)         : 3.10 : 1
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.32258
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 6.70
สถานะของ DW ณ วันซื้อขายสุดท้าย            : Out of The Money
ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ (บาท)              : 0.00

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายนพดล ดวงทิพย์เนตร
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้