รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ธ.ค. 2561 17:52:00
หัวข้อข่าว
แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับมูลค่าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ของทรัสต์เพื่อการลงทุน ในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA)
หลักทรัพย์
SRIPANWA
แหล่งข่าว
SRIPANWA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ("ผู้จัดการกองทรัสต์") 
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา ("กองทรัสต์ SRIPANWA")
ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
ได้มีมติอนุมัติให้มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ SRIPANWA
เพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการโรงแรมบาบา บีชคลับ ชะอำ-หัวหิน ตั้งอยู่ที่ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี ("ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2") ในมูลค่าลงทุนไม่เกิน 550,000,000
(ห้าร้อยห้าสิบล้าน) บาท (โดยค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 อาทิ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัท
ร่วมอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
("ผู้จะขาย") จะเป็นผู้รับผิดชอบ) รายละเอียดเป็นไปตามหนังสือแจ้งข่าวที่ CIRM-044/2561 เรื่อง
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม และการกำหนดวันประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA) 
ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ("หนังสือแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่
4/2561") นั้น

       
ผู้จัดการกองทรัสต์ขอเรียนแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับมูลค่าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่
2 ดังกล่าวว่า สืบเนื่องจากการเจรจาเกี่ยวกับมูลค่าในการลงทุนสุดท้ายในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่ 2 กับผู้จะขาย คู่สัญญาเห็นว่า มูลค่าลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
จะอยู่ที่ประมาณ 530,000,000 (ห้าร้อยสามสิบล้าน) บาท
(โดยค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 อาทิ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องผู้จะขายจะเป็นผู้รับผิดชอบ)
โดยผู้จัดการกองทรัสต์เห็นว่า มูลค่าลงทุนดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล กล่าวคือ
เป็นมูลค่าที่ไม่เกินกว่าร้อยละ 15 ของราคาประเมินต่ำสุดของทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
ที่ประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลา
ดหลักทรัพย์ มีความเหมาะสมต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ทั้งในด้านผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน
และเป็นไปตามมูลค่าลงทุนสูงสุดสำหรับทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
ซึ่งได้แจ้งต่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ตามหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561
รวมถึงหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561 ของกองทรัสต์ SRIPANWA
ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี
การลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ดังกล่าว
จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาอนุมัติของผู้ถือหน่วยทรัสต์ในที่ประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561 ของกองทรัสต์ SRIPANWA ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้