รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ธ.ค. 2561 17:34:00
หัวข้อข่าว
กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 5 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย ASPS
หลักทรัพย์
S5008C1812B
แหล่งข่าว
ASPS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การใช้สิทธิ DW                    

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 07 ธ.ค. 2561
วันใช้สิทธิ                      : 03 ม.ค. 2562
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอน DW           : 03 ม.ค. 2562
วันทำการซื้อขายสุดท้าย                 : 27 ธ.ค. 2561
วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP                : วันที่ 28 ธ.ค. 2561 ถึงวันที่ 03 ม.ค. 2562


ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : S5008C1812A
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)               : 1280.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)            : 0.06289
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : S5008C1812B
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)               : 1,220.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)            : 0.04464
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : S5008C1812C
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)               : 1,150.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)            : 0.025
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : S5008P1812A
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)               : 1,030.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)            : 0.04386
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : S5008P1812B
ราคาใช้สิทธิ (จุดของดัชนี)               : 1,000.00
ตัวคูณดัชนี (บาท : จุดของดัชนี)            : 0.07143

หมายเหตุ                      :
1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
ตัวคูณดัชนี
2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ 
ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW
และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW
จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW 
ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางสวรัตน์ พิริยะเบญจวัฒน์
ตำแหน่ง                       : ผู้อำนวยการ


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้