รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ธ.ค. 2561 17:33:00
หัวข้อข่าว
รายงานผลการใช้สิทธิของ VGI08C1811A (F53-5)
หลักทรัพย์
VGI08C1811A
แหล่งข่าว
ASPS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิ DW (F53-5)          
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 07 ธ.ค. 2561

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)             
ชื่อย่อ DW                      : VGI08C1811A
ชื่อเต็ม DW                     : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท วี จี ไอ
โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤศจิกายน
2561 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A
วันที่ออกหลักทรัพย์                  : 26 ธ.ค. 2560
วันครบกำหนดอายุ                   : 06 ธ.ค. 2561
จำนวน DW ที่เสนอขาย (หน่วย)              : 80,000,000
จำนวน DW ที่มีการใช้สิทธิ (หน่วย)             : 25,000
___________________________________________________________________________________________________


กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นางสวรัตน์ พิริยะเบญจวัฒน์
ตำแหน่ง                       : ผู้อำนวยการ


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้