รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ธ.ค. 2561 17:32:00
หัวข้อข่าว
รายงานกระจายการถือ : BJC08C1903A
หลักทรัพย์
BJC08C1903A
แหล่งข่าว
ASPS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายงานการกระจายการถือ DW              

เรื่อง                        : รายงานการกระจายการถือ DW
ชื่อย่อ DW                      : BJC08C1903A
ชื่อเต็ม DW                     : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท เบอร์ลี่
ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมีนาคม 2562
ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A
จำนวน DW ที่ยื่นคำขอจดทะเบียน (หน่วย)          : 80,000,000
วันที่รายงานการกระจาย                : 07 ธ.ค. 2561
จำนวน DW ที่กระจายได้ (หน่วย)             : 136,100
% ของ DW ที่จดทะเบียน                 : 0.17
ราคาเสนอขายต่อหน่วย (บาท)              : 1
มูลค่า DW ที่กระจายได้                 : 136,100.00
วันซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์           : 10 ก.ย. 2561
การปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับ DW             : ไม่ครบถ้วน
สาเหตุที่การกระจายไม่ครบถ้วน              : ทั้งนี้ จำนวนหน่วยที่กระจายได้ในระยะเวลา 3 เดือน 
มีมูลค่าไม่ถึง 20 ล้านบาท และไม่ถึง 50% ของจำนวนที่ออกและเสนอขายทั้งหมด
อันเนื่องมาจากสภาวะตลาดที่มีความผันผวน บริษัทจึงมีแผนที่จะให้ความรู้นักลงทุนเพิ่มเติม
เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่
และแนะนำกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะกับนักลงทุนแต่ละประเภท
เพื่อเป็นการกระจายจำนวนหน่วยเพิ่มเติมให้ได้ครบตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การรับใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 25 กันยายน 2543
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางสวรัตน์ พิริยะเบญจวัฒน์
ตำแหน่ง                       : ผู้อำนวยการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้