รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ธ.ค. 2561 17:26:00
หัวข้อข่าว
แจ้งยกเลิกการลงทุนในบริษัท Kyoshun Co., Ltd. (ประเทศญี่ปุ่น) และบริษัท วิจัยและพัฒนาสหโอซูก้า เอเชีย จำกัด
หลักทรัพย์
ICC
แหล่งข่าว
ICC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
           ด้วยคณะกรรมการบริหาร  บริษัท  ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 
ในการประชุมกรรมการบริหาร ครั้งที่ 13/2561  เมื่อวันที่  7  ธันวาคม  2561
ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ  ดำเนินการในเรื่องต่างๆ  ดังนี้
    1.   ตามที่บริษัทฯ  ลงทุนในบริษัท Kyoshun Co., Ltd.  (ประเทศญี่ปุ่น) จำนวน 115 หุ้น  
ราคาทุนหุ้นละ 50,000 เยน เป็นเงินทั้งสิ้น 5,750,000.- เยน (เทียบเป็นเงินไทยประมาณ 2,088,400.-
บาท อัตราแลกเปลี่ยน ณ 25 กุมภาพันธ์ 2546 100 เยน = 36.32 บาท) = 19.17% ของทุนจดทะเบียน
30,000,000. - เยน  ตั้งแต่ปี 2546
     บัดนี้ บริษัท Kyoshun Co., Ltd.  เลิกกิจการและเสร็จการชำระบัญชี บริษัทฯ 
เกิดผลขาดทุนจากการเลิกกิจการเป็นเงิน 2,088,400.- บาท  ซึ่งการเลิกกิจการของบริษัท Kyoshun Co.,
Ltd.  ไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการดำเนินงานของบริษัท
    2.   ตามที่บริษัทฯ  ลงทุนในบริษัท วิจัยและพัฒนาสหโอซูก้า เอเชีย  จำกัด  จำนวน 130,666  หุ้น 
ราคาทุนหุ้นละ 100.- บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 13,066,600.- บาท = 16.33% ของทุนจดทะเบียน
80,000,000. - บาท  ตั้งแต่ปี 2546
     บัดนี้  บริษัท วิจัยและพัฒนาสหโอซูก้า เอเชีย  จำกัด  เลิกกิจการและเสร็จการชำระบัญชี บริษัทฯ
ได้รับเงินคืนทุนจากการชำระบัญชีเป็นเงิน 1,966,638.98 บาท เกิดผลขาดทุนจากการเลิกกิจการเป็นเงิน
11,099,961.02 บาท ซึ่งบริษัทฯ  ได้ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนแล้ว
และการเลิกกิจการของบริษัท วิจัยและพัฒนาสหโอซูก้า เอเชีย  จำกัด ไม่ส่งผลกระทบใดๆ
ต่อการดำเนินงานของบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้