รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ธ.ค. 2561 17:09:00
หัวข้อข่าว
ประกาศรุ่นของพันธบัตรสำหรับ TGB5H19
หลักทรัพย์
TFEX
แหล่งข่าว
TFEX
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าขอแจ้งรุ่นของพันธบัตรที่เป็นองค์ประกอบของ
กลุ่มพันธบัตรซึ่งใช้เป็นตัวแทนของสินค้าอ้างอิง  (Basket of Eligible Bonds)
สำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 5 Year Government Bond Futures TGB5H19

โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ PDF
______________________________________________________________________