รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ธ.ค. 2561 17:05:00
หัวข้อข่าว
ผลคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีแพ่ง หมายเลขดำที่ ธ268/2549 คดีหมายเลขแดงที่ ธ2687/2550(เพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ตล. 040/2561
  
    
  วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง  ผลคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีแพ่ง หมายเลขดำที่ ธ268/2549คดีหมายเลขแดงที่ ธ2687/2550
  (เพิ่มเติม)
เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาคดีแพ่ง หมายเลขดำที่ ธ268/2549 คดีหมายเลขแดงที่ ธ2687/2550 ระหว่าง 
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โจทก์ กับ บริษัท โกลเด้น เทคโนโลยี่ อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด จำเลยที่ 1
ที่บริษัทฯได้รายงานให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบแล้วเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ตามหนังสือเลขที่
ตล.044/2560 แล้วนั้น
จำเลยที่ 1 ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าว โดยศาลอุทธรณ์รับไว้เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 
ให้รับฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1
วันที่ 21 กันยายน 2561 ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาลงเป็นคดีหมายเลขดำที่ 836-837/2561 คดีหมายเลขแดงที่ 
12786-12787/2561 โดยพิพากษาดังนี้
-  ให้ยกฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1 ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นฟ้องแย้งไม่สามารถเรียกคืนได้
-  สำหรับชั้นอุทธรณ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ศาลอุทธรณ์พิพากษาตามศาลชั้นต้น
บริษัทฯ ได้รับทราบผลคำพิพากษาดังกล่าวจากทนายความผู้รับผิดชอบเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 
2561สำหรับเรื่องการฏีกา บริษัท โกลเด้น เทคโนโลยี่ อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด
อยู่ในขั้นตอนหารือถ้ามีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
 บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ผลคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์นี้ มิได้มีผลต่อบริษัทฯแต่อย่างใด 
เนื่องจากบริษัทฯมิได้ถูกฟ้องเป็นคู่ความในคดีนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ


(นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)   (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)
      กรรมการ              กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้