รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ธ.ค. 2561 12:42:00
หัวข้อข่าว
ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการและจัดทำร่างเอกสารประกอบการจัดจ้างเอกชนเพื่อบริหารพื้นที่สถานีกลางบางซื่อ
หลักทรัพย์
TEAMG
แหล่งข่าว
TEAMG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)  ("บริษัท") 
ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า บริษัท
ได้ลงนามเป็นผู้รับจ้างร่วมในสัญญาที่ปรึกษาเพื่อศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ แนวทางการพัฒนา
และจัดทำร่างเอกสารสําหรับประกอบการจัดจ้างเอกชนเพื่อบริหารจัดการพื้นที่สถานีกลางบางซื่อ ("โครงการ")
กับคู่สัญญาคือการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้บริการสำหรับการบริหารกิจการสาธารณะภายใต้การดูแล
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้