รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 ธ.ค. 2561 08:40:00
หัวข้อข่าว
หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ WHART เริ่มซื้อขายวันที่ 11 ธันวาคม 2561
หลักทรัพย์
WHART
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน
ทุนเดิมของกองทรัสต์ (บาท)               : 18,004,957,122.03
- จำนวนหน่วยทรัสต์ (หน่วย)              : 1,963,977,172
จำนวนหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน (หน่วย)             : 284,477,048
ทุนใหม่ของกองทรัสต์ (บาท)               : 20,612,928,907.27
- จำนวนหน่วยทรัสต์ (หน่วย)              : 2,248,454,220
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม 223,996,848 หน่วย
อัตรา (หน่วยทรัสต์เดิม :หน่วยทรัสต์ใหม่)         : 1 : 0.1449
ราคาจองซื้อ (บาท/หน่วย)                : 10.30
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 15 พ.ย. 2561 ถึงวันที่ 21 พ.ย. 2561
จัดสรรรให้                     : ประชาชนทั่วไป 60,480,200 หน่วย
ราคาเสนอขาย (บาท/หน่วย)              : 10.30
วันเสนอขาย                     : วันที่ 22 พ.ย. 2561 ถึงวันที่ 27 พ.ย. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 11 ธ.ค. 2561
______________________________________________________________________