รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ธ.ค. 2561 20:36:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นหน่วยเดิม, ประชาชนทั่วไป (F53-5)
หลักทรัพย์
WHART
แหล่งข่าว
WHART
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 04 ธ.ค. 2561

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์                
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหน่วยเดิม                    
จำนวนหน่วยที่จัดสรร (หน่วย)              : 284,477,048
อัตรา (หน่วยเดิม : หน่วยใหม่)             : 1 : 0.1449
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย)               : 10.30
วันจองซื้อและชำระค่าหน่วย               : วันที่ 15 พ.ย. 2561 ถึงวันที่ 21 พ.ย. 2561
จำนวนหน่วยที่ขายได้ (หน่วย)               : 223,996,848
จำนวนหน่วยคงเหลือ (หน่วย)               : 60,480,200

ประชาชนทั่วไป                   
จำนวนหน่วยที่จัดสรร (หน่วย)              : 60,480,200
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย)               : 10.30
จำนวนหน่วยที่ขายได้ (หน่วย)               : 60,480,200
วันจองซื้อและชำระค่าหน่วย               : วันที่ 22 พ.ย. 2561 ถึงวันที่ 27 พ.ย. 2561
จำนวนหน่วยคงเหลือ (หน่วย)               : 0

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหน่วยที่จัดสรร (หน่วย)            : 344,957,248
รวมจำนวนหน่วยที่ขายได้ (หน่วย)             : 284,477,048
รวมจำนวนหน่วยคงเหลือ (หน่วย)             : 60,480,200
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 2,930,113,594.40
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 96,487,290.38
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : ค่าใช้จ่ายรวม 96,487,290.38 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 2,833,626,304.02
___________________________________________________________________________________________________

หมายเหตุ                      :
1. อ้างอิงแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์ สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 3 
จำนวนหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายทั้งหมด จำนวนไม่เกิน 284,580,000 หน่วย
2. จำนวนหน่วยทรัสต์คงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิม (Rights Offering) จำนวน 60,480,200 
หน่วย นั้น นำมาเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายปิยะพงศ์ พินธุประภา
ตำแหน่ง                       : กรรมการ


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้