รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ธ.ค. 2561 17:20:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ TRUBB
หลักทรัพย์
TRUBB
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ TRUBB
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) 
จำกัด (มหาชน) (TRUBB)
จำนวนหุ้นเดิม (หุ้น)                  : 1,685,079,688
จำนวนหุ้นใหม่ (หุ้น)                  : 681,479,688
วันที่มีผล                      : 07 ธ.ค. 2561
หมายเหตุ                      :
- การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยการลดจำนวนหุ้นสามัญของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด 
จำนวน 1,003,600,000 หุ้น
______________________________________________________________________