รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ธ.ค. 2561 18:13:00
หัวข้อข่าว
ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ สนามบินสมุย (SPF)
หลักทรัพย์
SPF
แหล่งข่าว
SPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่    716/2561  เรื่อง    
ขอแจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
สนามบินสมุย (SPF)

  วันที่ 03 ธันวาคม 2561  เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด 
ได้มีการปิดสมุดทะเบียนกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF) ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน
2561 บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนของกองทุนรวมดังกล่าว จึงขอนำส่งรายงานผู้ถือหน่วยลงทุน 10
อันดับแรก โดยมีรายละเอียดดังนี้
ลำดับ  ผู้ถือหน่วย  หน่วย  %
1  บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  313,789,700   33.03
2  ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)  76,497,176  8.05
3  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  44,873,000  4.72
4   สำนักงานประกันสังคม  25,264,100  2.66
5  นายชาลี วลัยเสถียร  15,865,500  1.67
6  ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  13,416,100  1.41
7  BANK J.SAFRA SARASIN LTD. SINGAPORE BRANCH  13,251,900  1.39
8  มูลนิธิ ทองพูล หวั่งหลี  12,310,000  1.30
9  กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์  12,089,400  1.27
10  นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ  11,453,400  1.21

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ


(นางจิราภรณ์ ภาคสุโพธิ์)
 ผู้อำนวยการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้