รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 พ.ย. 2561 18:49:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ นายทนง โชติสรยุทธ์
หลักทรัพย์
SE-ED
แหล่งข่าว
SE-ED
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ 
หลังเกษียณ หลังจากครบการต่ออายุ 5 ปี ของนายทนง โชติสรยุทธ์ โดยครบวาระในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
อย่างไรก็ตามยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ
  ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าว เป็นลำดับต่อไป
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  

  ขอแสดงความนับถือ                  (นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช)
             รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัทฯ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้