รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 พ.ย. 2561 08:52:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ FNS เริ่มซื้อขายวันที่ 3 ธันวาคม 2561
หลักทรัพย์
FNS
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (FNS)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,235,198,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 247,039,600
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 98,815,840
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,729,277,200.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 345,855,440
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 5.00000
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 2.50 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 5.00
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 19 พ.ย. 2561 ถึงวันที่ 23 พ.ย. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 03 ธ.ค. 2561
______________________________________________________________________