รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 พ.ย. 2561 17:04:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม และการกำหนดวันประชุมวิสามัญ ผ้ถูือหนว่ยทรัสต์ ครัง้ที่ 1/2561 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA) (แก้ไข)
หลักทรัพย์
SRIPANWA
แหล่งข่าว
SRIPANWA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 08 พ.ย. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 14 ธ.ค. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 22 พ.ย. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 21 พ.ย. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจ าปี 2561
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครั ้งที่ 2
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์SRIPANWA จ านวนรวมไม่เกินมูลค่าลงทุนของ
ทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครั ้งที่ 2 และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องและอาจให้หลักประกัน
ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินของกองทรัสต์SRIPANWA เพื่อลงทุนในทรัพย์สินที่จะลงทุน
เพิ่มเติม ครั ้งที่ 2
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั ้งทรัสต์ของกองทรัสต์SRIPANWA รวมถึงการ
เข้าท าและ/หรือ การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของกองทรัสต์
SRIPANWA และการจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุน
ในทรัพย์สินที่จะลงทุนเพิ่มเติม ครั ้งที่ 2
วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมแมริออท กรุงเทพฯ ณ ห้องเบญจศิริณ เลขที่ 2 ถนน 
สุขุมวิท ซอย 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้