รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 พ.ย. 2561 21:39:00
หัวข้อข่าว
การจ่ายประโยชน์ตอบแทน และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562
หลักทรัพย์
GVREIT
แหล่งข่าว
GVREIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 27 พ.ย. 2561
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 12 ธ.ค. 2561
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 11 ธ.ค. 2561
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย)       : 0.2064
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 9.875
วันที่จ่ายปันผล                    : 25 ธ.ค. 2561
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2561 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2561
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 27 พ.ย. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 23 ม.ค. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 12 ธ.ค. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 11 ธ.ค. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561

วาระที่ 3  พิจารณารับทราบงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

วาระที่ 4  พิจารณารับทราบการจ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2561

วาระที่ 5  พิจารณารับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 6  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ห้องวิคเตอร์คลับ ชั้น 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ 
ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                      :
มติคณะกรรมการวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้