รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 พ.ย. 2561 17:48:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเข้าทำสัญญาเช่าช่วงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อต่ออายุสัญญาเช่าช่วงเดิม กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF)
หลักทรัพย์
SPF
แหล่งข่าว
SPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย ("กองทุนรวม") ขอแจ้งว่า
กองทุนรวมได้ลงนามในสัญญาเช่าช่วงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ระหว่างกองทุนรวม ("ผู้ให้เช่าช่วง") กับบริษัท
การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("ผู้เช่าช่วง") ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
เพื่อเป็นการต่ออายุสัญญาเช่าช่วงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับเดิม ซึ่งได้สิ้นสุดอายุลงในวันที่ 23
พฤศจิกายน 2561 โดยสัญญาเช่าช่วงที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่มี กำหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่
24 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
ซึ่งเงื่อนไขหลักและอัตราค่าเช่าช่วงเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาฉบับเดิม
และรายละเอียดทรัพย์สินที่กองทุนรวมให้เช่าช่วงเป็นไปตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนโครงการจัดการกองทุน
อันได้แก่ ที่ดิน ทางวิ่ง ลานจอด และสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินที่เช่า
ซึ่งปัจจุบันใช้ในการดำเนินกิจการสนามบินสมุย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้