รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 พ.ย. 2561 08:17:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
หลักทรัพย์
LST
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการ หุ้นของบมจ. ล่ำสูง (ประเทศไทย)(listed)
โดย HSBC ASIA HOLDINGS B.V.
ซึ่งเป็นการ เมื่อวันที่ 20/11/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่คิดเป็น -20.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการ หุ้นของบมจ. ล่ำสูง (ประเทศไทย)(listed)
โดย HSBC ASIA HOLDINGS LIMITED
ซึ่งเป็นการ เมื่อวันที่ 20/11/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่คิดเป็น 20.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการคิดเป็น 20.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หลักทรัพย์แปลงสภาพของบมจ. อีเอ็มซี(listed)
โดย นาย ชินชัย ลีนะบรรจง
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 20/11/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.889% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.744% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หลักทรัพย์แปลงสภาพของบมจ. อีเอ็มซี(listed)
โดย บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 20/11/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.212% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.085% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________