รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 พ.ย. 2561 07:57:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
หลักทรัพย์
METCO
แหล่งข่าว
METCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2018
ไตรมาส                       : Yearly
สิ้นสุดวันที่                      : 30 ก.ย. 2561
หมายเหตุ                      :
23 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง รายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2561
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
             
  ตามที่บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
ได้จัดทำและนำส่งงบการเงินและงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
มายังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนั้น ทางบริษัทฯ
ขอรายงานคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ที่ผ่านมาซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิ 152.64 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 40.76
จากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน ข้อสรุปที่สำคัญมีดังนี้

1.  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายสินค้าในปีนี้จำนวน 13,463.82 ล้านบาท ลดลง 604.87 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 4.30 จากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน
โดยผลิตภัณฑ์ในธุรกิจยานยนต์ยอดขายต่ำกว่าปีที่ผ่านมาโดยลดลงร้อยละ 18.4
สำหรับผลิตภัณฑ์ในธุรกิจอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานยอดขายสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0
ซึ่งในธุรกิจยานยนต์ทางบริษัทฯ ไม่ได้รับคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ center panel
ในกลุ่มที่มีความนิยมสูงของรุ่นปี2018 รวมทั้งเครื่องเสียงติดรถยนต์ single CD ก็ลดลงเช่นกัน
สำหรับในธุรกิจอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ Inkjet Printer สาเหตุหลักๆ
มาจากเศรษฐกิจโลกโดยรวมมีสัญญาณการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น
2.   บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตรากำไรขั้นต้นในปี นี้ จำนวน 664.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.39 ล้านบาท 
จากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากปริมาณยอดขายที่ลดลง
และการปรับโครงสร้างผลิตภัณฑ์ของบริษัทย่อย
3.  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยในปีนี้เพิ่มขึ้น 121.61 
ล้านบาทจากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน
ทั้งนี้บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายส่วนนี้อย่างใกล้ชิด
แต่เนื่องจากบริษัทได้นำระบบคอมพิวเตอร์ (ERP - SAP)
เข้ามาใช้ในการดำเนินการและบริหารงานของบริษัทเป็นปีแรก
4.  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในปีนี้ 20.43 ล้านบาท 
ในขณะที่ระยะเวลาเดียวกันของปีที่แล้วมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 14.23 ล้านบาท

  จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อทราบ และเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

              ขอแสดงความนับถือ


              ......................................
                 (นายอิจิโร่ นิชิมูระ)
                   กรรมการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้