รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 พ.ย. 2561 08:40:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวัน และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561
หลักทรัพย์
IRC
แหล่งข่าว
IRC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 พ.ย. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 29 ม.ค. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 07 ธ.ค. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 06 ธ.ค. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
 - พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561
พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2561
พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2561
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยานุสน) เลขรณ์ บริษัทอีโนเว
รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชที่ 157 ม. 5 ถ. พหลโยธิน ต. ลำไทร อ. วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา
13170
______________________________________________________________________


การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 พ.ย. 2561
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 08 ก.พ. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 07 ก.พ. 2562
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.8965
จ่ายจากกำไรสุทธิ                   : 0.7748
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน       : 0.1217
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 28 ก.พ. 2562
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2560 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2561
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้