รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
21 พ.ย. 2561 18:38:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
หลักทรัพย์
GOLD
แหล่งข่าว
GOLD
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 
(มหาชน)
ปี                         : 2018
ไตรมาส                       : Yearly
สิ้นสุดวันที่                      : 30 ก.ย. 2561
หมายเหตุ                      :
บริษัทได้เปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีจากสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
ส่งผลให้งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ครอบคลุมระยะเวลาสิบสองเดือน
ขณะที่ข้อมูลเปรียบเทียบเป็นข้อมูลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2560 เป็นข้อมูลสำหรับระยะเวลาเก้าเดือนเท่านั้น
ดังนั้นบริษัทได้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการเปรียบเทียบในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 43
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้